مخاطبين همایش عبارتند از:
اعضای هيأت علمي و دانشجويان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به‌ويژه دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي حسابداري، مالی و اقتصاد
كليه مدیران، معاونين و كارشناسان وزارت‌خانه‌های اقتصادی، شركت‌ها،، هولدینگ ها، سازمانها و نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه، صنایع و کسب و کارهای پیشرو
اعضاءانجمن‌هاي علمي و حرفه ای فعال در زمينه‌های حسابداري، مالی و اقتصاد