محور های همایش

 

_ نظریه پردازی در حسابداری

_ گزارشگری مالی در پرتو IFRS و نهاد ناظر

_ آموزش حسابداری: تعامل حرفه و دانشگاه

_ تحولات نوین در گزارشگری ، بودجه ریزی و کنترل در بخش عمومی

_ حسابداری مدیریت و رقابت پذیری

_ سیستم های اطلاعاتی حسابداری در عصر شبکه های اجتماعی

_ تأمین مالی و اقتصاد مقاومتی

_ حسابرسی و تحولات نوین