حامیان همایش

بدون ترديد برگزاري رويدادهاي فاخر، تاثيرگذار و كاربردي در سطح ملي، جز به مدد تعامل دو بال صنعت و دانشگاه(علم و عمل) ميسر نيست و چقدر خوش ذوق هستند مديران و صنعتگراتي كه به پشتيباني از مسئوليت اجتماعي عزمي راسخ و همتي استوار دارند.

pdf-iconفرم حامیان همایش