اعضای کمیته علمی 

نام دانشگاه
دکتر محمدعلی آقائی تربیت مدرس
دکترغلامحسین اسدی شهید بهشتی
دکتر جعفر باباجانی علامه طباطبائی
دکتر محمدعلی باقرپور مشهد
دکتر امید پورحیدری شهید باهنر کرمان
دکتر پرویز پیری ارومیه
دکتر علی ثقفی علامه طباطبایی
دکتر یحیی حساس یگانه علامه طباطبایی
دکتر حمید حقیقت بین المللی امام خمینی قزوین
دکتر محسن دستگیر اصفهان
دکتر حمزه دیدار ارومیه
دکتر علی رحمانی الزهرا
دکتر جواد رضازاده تربیت مدرس
دکتر سحر سپاسی تربیت مدرس
دکتر محمد حسین ستایش شیراز
دکتر حسین سجادی شهید چمران اهواز
دکتر حسین فخاری مازندران
دکتر محمدحسین قائمی بین المللی امام خمینی قزوین
دکتر غلامرضا کردستانی بین المللی امام خمینی قزوین
دکتر محمدرضا عباس زاده مشهد
دکتر محمد عرب مازار یزدی شهیدبهشتی
دکتر داریوش فروغی اصفهان
دکتر اسفندیار ملکیان مازندران
دکترشهناز مشایخ الزهرا
دکتر بیتا مشایخی تهران
دکتر ساسان مهرانی تهران
دکتر کاوه مهرانی تهران
دکتر احمد ناصری زاهدان
دکتر محمد نمازی شیراز
دکتر محمدرضا نیکبخت تهران
دکتر محمدحسین ودیعی مشهد
دکتر سیدعباس هاشمی اصفهان